Metoda nauczania

Program nauczania obejmuje treści nauczania ujęte w obowiązującej podstawie programowej, oraz wykraczające poza, a przez nie wszystkie przeplata się idea myślenia komputacyjnego, oraz przygotowania do nauki programowania, które prezentowane są uczniowi jako drogowskaz do wytyczenia własnego planu rozwoju.

Program EduMX otwiera ścieżkę nauczania myślenia algorytmicznego, wspomaganą wizualizacją działań z użyciem pomocy dydaktycznej edumatrix. Można w pracy ucznia przy pomocy edumatrix znaleźć analogię do działania jednostki arytmetyczno-logicznej, a uogólniając również do przetwarzania informacji przez procesor oraz jego współpracę z elementami zewnętrznymi takimi jak np. pamięć. Nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych z łatwością odnajdzie w pomocy dydaktycznej edumatrix wiele przykładów analogii działania komputera, które będzie potrafił zilustrować uczniom z użyciem tejże pomocy dydaktycznej. Dla dziecka w młodszym wieku szkolnym przechodzenie od „empirii” do „abstrakcji” jest szczególnie ważne. Tym, czego naprawdę chcemy uczyć dzieci nie jest samo programowanie, ale umiejętności, jakich ono wymaga (i w związku z tym rozwija) np. analityczne i logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów o różnym stopniu trudności. Nie chcemy bowiem kształcić wszystkich na przyszłych programistów, ale rozwijać w nich nawyki myślowe ułatwiające funkcjonowanie we współczesnym świecie. Sądzimy, że programowanie to w gruncie rzeczy systemowe rozwiązywanie problemów (przy lub bez pomocy komputera) i dlatego posługujemy się pojęciem myślenia komputacyjnego. Myślenie komputacyjne to proces znajdowania rozwiązań do skomplikowanych otwartych problemów.

Program nauczania pt. edumx opracowany został przez zespół nauczycieli praktyków oraz naukowców. Został on skorelowany z innowacyjną pomocą dydaktyczną EduMATRIX.

Z czego wynika innowacyjność i komplementarność narzędzi?

Program rozwijania uzdolnień informatycznych, matematycznych, myślenia komputacyjnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zgodnie z indywidualnymi planami ich rozwoju, w które wyposażyła ich natura – stanowi bez wątpienia nowość w edukacji. Tenże program obejmuje wszystkie obszary opisane w podstawie programowej oraz uwzględnia kierunek zmian przyjętych przez MEN w zakresie nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Stosowanie tej metody umożliwia płynne kontynuowanie procesu nauczania i uczenia się uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych. Nazwa programu nauczania EduMX, został zaczerpnięta z liter dwóch wyrazów: multipurpose extensions, co oznacza wieloczynnikowe rozszerzenie myślenia komputacyjnego na wszystkie obszary działalności edukacyjnej objętej innowacyjnym programem.

plansza z klockami

Wykaz obszarów edukacji z zakresu kształcenia holistycznego:

 1. matematyczny
 2. informatyczny
 3. przyrodniczy i ekologiczny
 4. techniki i bezpieczeństwa komunikacyjnego
 5. muzyczny
 6. plastyczny
 7. polonistyczny
 8. społeczny i socjalizacji

Konteksty

 1. kształtowanie myślenia komputacyjnego
 2. elementy języka obcego nowożytnego
 3. dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
 4. budowanie świata wartości
 5. etos pracy
 6. edukacja regionalna
 7. etyka
 8. wartość rodziny
 9. Konteksty przeplatają się poprzez wszystkie obszary edukacji. Stanowią propozycję
 10. rozwinięcia celów kształcenia przez nauczycieli w zależności od oczekiwań i szeroko
 11. rozumianych predyspozycji zespołu uczniowskiego.